Afspraken en regels

Afspraken en regels

Op school zijn dagelijks veel verschillende leerkrachten en leerlingen aanwezig. Allen met hun eigen persoonlijkheid. Om alles soepel te laten verlopen, zijn afspraken en regels nodig. Op deze pagina vindt u de belangrijkste.

Onze gedragsregels

 • Wij accepteren elkaar en hebben respect voor elkaar.
 • Iedereen is anders, iedereen hoort erbij.
 • Mannen en vrouwen, jongens en meisjes zijn gelijkwaardig.
 • Wij bieden ruimte aan persoonsgebonden of cultuurgebonden verschillen. Deze mogen echter onze gedragsregels niet in de weg staan.
 • Binnen onze school voelen zowel leerlingen als volwassenen zich veilig.
 • Wij stimuleren leerlingen en volwassenen om een positief zelfbeeld te kunnen vormen.
 • Wij bevorderen zelfredzaamheid en weerbaar gedrag.
 • Op school worden materialen met respect behandeld. Iedereen is verantwoordelijk voor een verzorgde en opgeruimde omgeving.

Voor de leerlingen hebben we dat samengevat in de volgende schoolregels.

Bij ons op Auris De Taaltuin

 • Vertrouwen en respecteren we elkaar;
 • Helpen we elkaar;
 • Werken we samen;
 • Doen we allemaal mee;
 • Zijn we samen verantwoordelijk;
 • Kiezen we voor veilig en gezond gedrag;
 • Mogen we fouten maken en er van leren;
 • Hebben we samen plezier.

Ziekmelden en afmelden

Wilt u het ons vóór 08.30 uur telefonisch (0172 240 681) laten weten als de leerling later of niet naar school komt? Dat is belangrijk omdat we dan weten waar de leerling is. Wij verzoeken u dringend bij ziekte van de leerling de chauffeur of vervoerder hiervan in kennis te stellen. Als uw kind beter is, neemt u zelf contact op met de chauffeur om het vervoer weer te regelen. Als u de leerling door omstandigheden zelf later op school brengt, laat u dit dan ook de chauffeur of vervoerder weten. Geef dan ook door dat uw kind ‘s middags wel met de bus of taxi terug naar huis gaat.

Verlof aanvragen

De leerplichtwet (wet 22A in ons handboek) geeft aan dat de schoolleiders van de school beperkte mogelijkheden hebben om verlof buiten de schoolvakanties te verlenen. Een verlofaanvraag doet u schriftelijk bij de schoolleider. Dit kunt u alleen doen om de volgende redenen.

 

 • Religieuze feestdagen (twee dagen van tevoren melden aan de directeur).
 • Aard van het beroep van (één van) de ouders.
  Voor vakantiedoeleinden mag volgens de leerplichtwet slechts in één geval buiten de officiële vakanties vrij worden gegeven. Dit is wanneer door de specifieke aard van (één van) de ouders het gezin niet tenminste twee weken in een schoolvakantie met vakantie kan. Alleen in dat geval mag er éénmaal per jaar voor ten hoogste tien dagen vrij worden gegeven door de directeur van de school. Deze dagen mogen niet in de eerste twee lesweken van het schooljaar vallen. Bij de aanvraag hoort een werkgeversverklaring.
 • Gewichtige omstandigheden: ernstige ziekte, overlijden, begrafenis van bloedverwanten, huwelijk van familie in de eerste en tweede graad, verhuizing van het gezin naar een andere gemeente, gezinsuitbreiding. Dit verlof kan door de directeur voor ten hoogste tien dagen per jaar verleend worden.

 

Wilt u gebruik maken van extra verlof? Vraag dit dan acht weken van tevoren aan bij de directeur.

 

Buiten de hier aangegeven kaders is de leerplichtwet een wet van bijzonder strafrecht en moet de directie bij verzuim melding maken bij de leerplichtambtenaar. Uitzonderlijke bepalingen voor jonge kinderen, bepalingen bij schorsing en vanzelfsprekende gevallen als ziekteverlof laten we hier buiten beschouwing. Voor het aanvragen van verlof buiten de vakantieperiodes dient u een aanvraagformulier in te vullen. Dit formulier is verkrijgbaar bij de administratie van onze school.

 

Mobiele telefoons

Wij begrijpen dat (oudere) leerlingen een mobieltje op zak hebben als ze bijvoorbeeld met de fiets naar school komen. Regel is dat het mobieltje uitgaat zodra leerlingen op school komen en bij het binnenkomen worden ze opgeruimd. Tijdens de pauze mag het mobieltje niet mee naar buiten. Het is op eigen risico om een mobiel mee naar school te nemen. De school is niet verantwoordelijk voor vermissing en/of vernieling.

Klachtenregeling en vertrouwenspersonen

Voor ouders, leerlingen en medewerkers is er een klachtenregeling. We gaan ervan uit dat u een klacht of probleem allereerst bespreekt met de persoon over wie de klacht gaat. Als het gaat om een klacht over algemene schoolzaken dan bespreekt u deze met de schooldirecteur. Lukt het niet om het probleem op te lossen? Neem dan contact op met één van onze vertrouwenspersonen. Deze probeert in een gesprek met de betrokkenen opnieuw een oplossing te zoeken. De vertrouwenspersonen bij Auris De Taaltuin is Marinke Boersma. Zij is te bereiken via het algemene telefoonnummer van de school.

 

De contactpersoon kan u eventueel doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon van de school. De externe vertrouwenspersoon is er om met u verder over de klacht te praten en u te ondersteunen bij eventuele verdere stappen. De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk. Ook de gesprekken met deze persoon zijn strikt vertrouwelijk.

 

Is het probleem te groot of te complex om in een gesprek op te lossen, dan kan de vertrouwenspersoon adviseren een klacht in te dienen bij de klachtencommissie van de Koninklijke Auris Groep. Lees meer over de klachtenregeling in onze folder.

 

Begin 2013 is de wet ‘meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ in werking getreden. De wet stelt gebruik van een meldcode verplicht voor leerkrachten en andere professionals bij (mogelijke) signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Auris heeft de meldcode opgesteld naar het basismodel dat beschikbaar is vanuit de ministeries van VWS, OCW en Veiligheid & Justitie. De meldcode bestaat uit een stappenplan waarin staat wat een leerkracht of professional moet doen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. De meldcode bestaat uit vijf stappen.

 

Meer informatie over de klachtenprocedure en de meldcode leest u op de Auris website

Ongevallen

Bij een ongeluk(je) op school handelen wij als volgt.

 

 • Als het niet ernstig is, behandelen wij de leerling. Wij stellen ouders telefonisch, schriftelijk viaParro op de hoogte.
 • Bij een ernstiger incident, doet een EHBO-er van de school het noodzakelijke. We bellen de ouders om te overleggen of ze naar de eigen huisarts van de leerling kunnen gaan. De leerkracht neemt contact op met het noodnummer van de ouders om dit te bespreken.
 • Bij een zeer ernstig incident bellen wij een ambulance. Een medewerker van de school gaat met de leerling mee naar het ziekenhuis. De leerkracht neemt contact op met het noodnummer van de ouders.

Verzekering en aansprakelijkheid

Het bestuur van de Koninklijke Auris Groep heeft een verzekering afgesloten waar in geval van ongevallen tijdens schooltijd een beroep op kan worden gedaan. Deze verzekering is afgesloten voor alle leerlingen en medewerkers van de scholen van Auris. De school heeft ook een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA). De school is alleen aansprakelijk bij duidelijk verwijtbaar gedrag. Wilt u in dergelijke gevallen de schade op de school verhalen, dan dient u hiervan direct melding te maken bij de teamleider. Een eigen verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid is heel belangrijk. Wij gaan ervan uit dat u voor uw gezin een WA-verzekering heeft afgesloten.

 

Het komt wel eens voor dat leerlingen spullen op (weg naar) school kwijtraken. Alle spullen worden voor eigen risico meegenomen. De school is niet aansprakelijk voor vermissing. Advies om vermissing te voorkomen:

 

 • Laat waardevolle spullen thuis.
 • Zet de naam van de leerling in jassen, tassen, sportkleding en dergelijke.
 • Controleer geregeld of uw kind alles nog heeft.
 • Mist u toch spullen? Bel dan direct naar school of de vermiste spullen bij gevonden voorwerpen liggen.

Schorsing of verwijdering

In bijzondere situaties kunnen wij een leerling schorsen. Afhankelijk van het voorval bepaalt de directie in overleg met de teamleider of de leerling geschorst wordt. De duur van de schorsing kan variëren van een dag tot maximaal een week. Wij informeren de ouders, de onderwijsinspectie en de leerplichtambtenaar over de schorsing en de maatregelen die hierop volgen. Daarna bespreken wij met de ouders en eventueel de leerling welke stappen we ondernemen om herhaling te voorkomen. Bij dit gesprek zijn de leerkracht, een gedragsdeskundige, een lid van de Commissie van Leerlingenzorg en/of een lid van het managementteam aanwezig. Van het gesprek maken wij een verslag. Dit sturen wij op naar ouders en bewaren wij in het leerlingdossier. Als wij overgaan tot verwijdering van de leerling, dan zijn wij verplicht een andere school voor de leerling te vinden. Lukt dit niet binnen acht weken, dan verwijzen wij de leerling naar Bureau Leerplicht. Ouders kunnen binnen vier weken schriftelijk bezwaar maken tegen de beslissing tot verwijdering.

Vrijstelling van onderwijsactiviteiten

Leerlingen die zijn toegelaten op een school voor speciaal onderwijs zijn verplicht om deel te nemen aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten. Ouders kunnen echter het bevoegd gezag van de school vragen om vrijstelling voor hun kind van bepaalde onderwijsactiviteiten wanneer hun kind deze activiteiten om wat voor reden dan ook niet kan uitvoeren.

 

Voor de vrijgestelde activiteiten komen andere in de plaats die beter aansluiten bij de mogelijkheden van het kind als dit praktisch haalbaar is. Het bevoegd gezag bepaalt welke onderwijsactiviteiten dat zijn en onder welke voorwaarden vrijstelling wordt gegeven. Voor het aanvragen van een vrijstelling van bepaalde onderwijsactiviteiten , dient u een verzoek in bij het bevoegd gezag van de school.

Sociale veiligheid

Auris heeft een integraal veiligheidsbeleidsplan ontwikkeld. De controle en uitvoering van het sociale veiligheidsplan ligt bij Nadine van der Meer.  Sociale veiligheid vinden wij van groot belang. Het beleidsplan is besproken met alle geledingen binnen de school. Dus ook met een afvaardiging van de leerlingen en de ouders van de school. U kunt het beleidsplan op verzoek inzien.

 

Aanspreekpersoon bij pesten: Nadine van der Meer
Sociaal veiligheidscoördinator: Nadine van der Meer

Rookbeleid

In de school en op het schoolplein is het verboden te roken.

3 of 4 jaar en naar school

3-4 jarigen zijn niet leerplichtig. Niet leerplichtige kinderen kunnen bijvoorbeeld bij vermoeidheid best een dag of dagdeel thuisgehouden worden. Bij het structureel thuis houden van een leerling i.v.m. bijvoorbeeld vermoeidheid is het belangrijk om gezamenlijk (ouders en school)  te komen tot afspraken (welke dag of welk dagdeel thuis, duur van deze afspraken en moment van evaluatie en bijstelling). De belastbaarheid van uw kind bepaalt dus de dagen/dagdelen dat uw kind naar school gaat.

Vragen?

Heb je vragen over de school of wil je graag advies? Neem dan contact met ons op.