Werkwijze

Werkwijze

Op onze school werkt een gevarieerd team van onder andere groepsleerkrachten, onderwijsassistenten, vakleerkrachten, logopedisten en intern begeleiders samen. Zij werken niet alleen samen met elkaar, maar ook samen met ouders. Deze samenwerking vormt de basis voor kwalitatief goed onderwijs.

Op onze school werkt een gevarieerd team van onder andere groepsleerkrachten, onderwijsassistenten, vakleerkrachten, logopedisten, orthopedagoog en intern begeleiders samen. Zij werken niet alleen samen met elkaar, maar ook samen met ouders. Deze samenwerking vormt de basis voor kwalitatief goed onderwijs.

Ons onderwijs ondersteunt de leerlingen in hun totale ontwikkeling. Het lesaanbod stemmen wij af op de behoefte van de leerling. Spraakontwikkeling, taalontwikkeling en communicatie nemen een centrale plaats in. Ook spelen en het aanleren van sociale vaardigheden vinden wij belangrijk. Wij zien spelen als een manier om te ontwikkelen en te leren. Het bevordert het leren en de taalontwikkeling en stimuleert het denken.

Onze uitgangspunten zijn als volgt.

  • Wij bieden de leerling een veilige omgeving.
  • De leerling en zijn onderwijsbehoefte staan centraal.
  • Wij bieden structuur.
  • Wij bieden begrip en steun.
  • Wij vergroten het zelfvertrouwen, de motivatie en de zelfstandigheid van de leerling.
  • Wij stellen reële eisen aan de leerling.
  • Wij bieden de leerling toekomstperspectief.

Toetsen en testen

Bij de reken-, taal-, spelling- en leesmethode horen toetsen. Deze methode gebonden toetsen gebruiken we om te kunnen bepalen in welke mate de leerlingen de lesstof beheersen. Daarnaast toetsen we de vorderingen twee keer per jaar met behulp van het cito-leerlingvolgsysteem (cito lovs). We kijken hierbij naar de vooruitgang van technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen en spelling. Wij toetsen op maat, wat inhoudt dat we kijken naar de leerroute, het vorige resultaat en de verwachte groei van de leerling en dat we op basis van die gegevens de meest geschikte toets kiezen. Wij kunnen deze toetsresultaten vergelijken met die uit het reguliere basisonderwijs. Wij geven de toetsresultaten weer door middel van een functioneringsniveau. Dit niveau geeft weer op welk niveau, vergeleken met de gemiddelde basisschoolleerling, een kind functioneert.

De intern begeleider analyseert de toetsresultaten en bespreekt deze met de groepsleerkracht en soms ook de logopedist. De logopedisten testen de leerlingen jaarlijks op spraak- en taalontwikkeling.

Rapporten

Twee keer per jaar krijgen de leerlingen een kindrapport mee naar huis. Het rapport geeft de informatie over uw kind op een positief- kritische manier weer. Het bevat ook werk van de leerling en een blad dat door de leerling is ingevuld. Zo stimuleren we dat de leerling kritisch is op zijn eigen werk.

De meer “zakelijke” weergave van de prestaties van uw kind wordt weergegeven in het OPP. In het OPP staat beschreven waarom uw kind de ondersteuning van onze school nodig heeft. In het OPP staan ook de doelen waaraan we werken met uw kind. Dit OPP bespreken we minimaal 2 keer per jaar met u, zodat u goed op de hoogte bent waar we aan werken op school.

Wilt u meer weten over onze groepsindeling, leerlingenzorg, ontwikkelingsperspectief of ons leerstofaanbod? Klik van op één van deze onderwerpen in het menu rechts op deze pagina.

Ochtendopening

Wij starten op dinsdag en donderdag met de ochtendopening. Alle medewerkers en leerlingen beginnen de dag samen in de aula. Thema's die regelmatig terugkeren in de ochtendopening zijn verhalen, liedjes, boeken, gedichtjes, muziek en toneel. De openingen sluiten vaak aan bij de thema uit de taalmethode, de sociaal vaardigheidsmethode “Kanjertraining”, IPC en op maandag bij de godsdienstmethode “Trefwoord”.

Vragen?

Heb je vragen over de school of wil je graag advies? Neem dan contact met ons op.