Kwaliteit

Kwaliteit

De kwaliteit van onze school wordt bepaald door verschillende aspecten. Al deze aspecten zijn even belangrijk en vormen samen onze kwaliteitszorg. Door op een onderdeel te klikken vind je meer informatie over waar we staan, wat onze ambities zijn en hoe we daar willen komen. Onze plannen en ambities komen ook terug in het school- en/of jaarplan. Deze vind je op de pagina onze school.

Cliëntervaringsonderzoek (CEO)

Om de tevredenheid van ouders, leerlingen, medewerkers (bv. leraren, onderwijsassistenten) en onze specialisten (bv. logopedisten, orthopedagogen) in kaart te brengen, wordt elke twee jaar het cliëntervaringsonderzoek (CEO) afgenomen. Alle medewerkers, specialisten, ouders en leerlingen ontvangen een digitale vragenlijst met vragen. De vragen gaan onder andere over: onderwijs, begeleiding, ontwikkelingsperspectief, communicatie, ouderbetrokkenheid en procedures. De antwoordschaal bestaat uit oneens (1), meer oneens dan eens (2), meer eens dan oneens (3) en eens (4). Hieronder zijn de resultaten van het CEO van 2021 te zien. De resultaten op het gebied van (sociale) veiligheid worden apart weergegeven onder ‘Veiligheid’.

Na afloop van het onderzoek organiseren wij een stakeholderreview. Dit is een gesprek waarbij de teamleider, medewerkers, specialisten en ouders de resultaten bespreken. Aan de hand van dit gesprek wordt bepaald waar de school staat, waar we willen staan en hoe we daar komen.

 

Positief opvallende punten uit het onderzoek zijn:

 • We zien naar voren komen dat de lesstof aansluit bij het niveau van de leerlingen en het onderwijs aansluit bij de belevingswereld van de kinderen.
 • Het onderwijs bereidt de kinderen goed voor op de toekomst.
 • Er zijn positieve opmerkingen over het ontwikkelingsperspectief. Het is in begrijpelijke taal opgesteld, wordt goed besproken met de ouders en geeft inzicht in de ontwikkeling van de leerlingen.
 • De procedures rondom uitstroom en de informatie die ouders krijgen over het uitstroomproces is duidelijk.
 • Ouders geven aan nuttige informatie te vinden in het ouderportaal.

 

Naar aanleiding van het onderzoek zijn de volgende actiepunten geformuleerd:

 • Speerpunt in het schoolplan/jaarplan is “sociaal-emotioneel leren en TOS”. De studiedag staat in dit teken, hierin zullen scholing en visie opgepakt worden.
 • Ouderbertrokkenheid is een speerpunt in het schoolplan / jaarplan. Studiedag met dit thema dit jaar.
 • Extra aandacht voor communicatie zoals ouderkalender op tijd klaar en mee en nieuwsbrieven voor ouders regelmatiger.
 • De leerlingenraad uitbreiden en goed laten draaien, welbevinden blijft een vast agendapunt.

Veiligheid

Wij willen graag dat iedereen zich veilig voelt op school. Daarom wordt jaarlijks de veiligheidsmonitor afgenomen. Dit is een vragenlijst waarmee het gevoel van veiligheid op de school in kaart wordt gebracht. Om het jaar wordt deze vragenlijst tegelijk afgenomen met het CEO, dan vullen ook ouders, medewerkers en specialisten de vragen in. Het andere jaar is de veiligheidsmonitor een losse vragenlijst enkel voor leerlingen.

 

Om rekening te houden met de mogelijkheden van al onze leerlingen zijn vier versies van de vragenlijst voor leerlingen beschikbaar:

 • een versie met de vragen en tekst;
 • een voorgelezen versie met tekst;
 • een versie met op elke pagina één vraag ondersteund door NmG;
 • een versie met op elke pagina één vraag met NGT.

 

De antwoordschaal bestaat uit oneens (1), meer oneens dan eens (2), meer eens dan oneens (3) en eens (4). De stellingen in de rubriek Sociale veiligheid 2 zijn negatief geformuleerd en hebben een omgekeerde antwoordschaal: nooit (1), soms (2), vaak (3) en altijd (4). Een lagere score op deze schaal geeft dus aan dat de leerlingen een hogere sociale veiligheid ervaren. Hieronder zijn de resultaten weergegeven voor de leerlingen, aangezien zij ieder jaar bevraagd worden.

* Let op, hier geldt een andere antwoordschaal

 

De leerlingen van de Taaltuin voelen zich veilig en hebben het naar hun zin op school. Zij geven aan dat er weinig gepest wordt en weten de juf of meester te vinden wanneer er wel iets speelt.

 

Sinds 2020 wordt de sociale veiligheid ook gemeten bij jonge leerlingen (groep 1 tot en met 4). Bij deze groep leerlingen gaat een onderwijsassistent individueel in gesprek met de leerlingen om zo samen een aangepaste versie van de vragenlijst in te vullen. Bij alle stellingen is gebruik gemaakt van een tweepuntsantwoordschaal, met een minimale score van 1 en een maximale score van 2. Een hoge waardering op de stellingen betekent een hoge mate van sociale veiligheid en welbevinden onder de leerlingen.

De jonge leerlingen van de Taaltuin voelen zich in hoge mate veilig op school.

Uitstroom en bestendiging

Wij houden bij naar welk niveau onze leerlingen uitstromen. Ook houden we bij of leerlingen uitstromen volgens de verwachte uitstroombestemming in het ontwikkelingsperspectief en of leerlingen twee jaar na het uitstromen nog steeds op dezelfde bestemming zitten (bestendiging). Deze gegevens worden jaarlijks door de Onderwijsinspectie uitgevraagd over het afgelopen schooljaar.

Leerlingen stromen uit naar:

 • het regulier onderwijs
 • het speciaal onderwijs of het (speciaal) voortgezet onderwijs.

Wanneer een leerling vóór het einde van groep 8 uitstroomt, spreken we van tussentijdse uitstroom. Het streven is om zo veel mogelijk leerlingen, wanneer zij daaraantoe zijn, tussentijds uit te laten stromen naar het regulier onderwijs (regulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs) in het kader van passend onderwijs.

In sommige gevallen stroomt een leerling tussentijds uit naar een andere school voor speciaal onderwijs. Een leerling kan bijvoorbeeld vanwege een verhuizing naar een andere school moeten, of er wordt geconstateerd dat de leerling beter op zijn plek is op een school voor leerlingen met ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische problematiek.

 

Uitstroombestemmingen

In schooljaar 2022-2023 zijn in totaal 25 leerlingen uitgestroomd.

Hiervan zijn 19 leerlingen tussentijds uitgestroomd. Van deze leerlingen is 78% uitgestroomd naar het regulier onderwijs (regulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs). Onze ambitie is dat 75% van de leerlingen die tussentijds uitstromen, uitstromen naar het regulier onderwijs. Deze ambitie hebben we dit jaar behaald. Wat opvalt is dat een lager deel naar het speciaal onderwijs is gegaan dan vorige jaren.

Vanuit groep 8 is uitgestroomd naar VMBO-BK, VSO en PRO. We maken hierin geen percentage bekend vanwege het kleine leerlingenaantal, 6 leerlingen.

 

Uitstroombestemming volgens OPP en bestendiging

In het ontwikkelingsperspectief plan (OPP) stellen we een we een verwachting op t.a.v. de uitstroom. Van alle leerlingen die in 2021-2022 uitstroomden zat in oktober 2023 100% nog op de verwachte uitstroomniveau dat wij twee jaar eerder stelden.

Conclusies en actiepunten

Conclusies:

 • De Taaltuin heeft een hoog aantal leerlingen dat gedurende een schooljaar uitstroomt.
 • We zijn trots op de bestendiging. Die is alle jaren goed op niveau.

Actiepunten: 

 • Indien doorstroom nodig is naar SO of SBO ervaren we vaker dat deze vol zit, we willen in gesprek met de diverse samenwerkingsverbanden over een oplossing.
 • We plannen een overleg met CVO/Aanmeldpunt om te evalueren in het algemeen en in het bijzonder te kijken naar leerlingen die uitstromen naar een andere vorm van SO.
 • We zijn en blijven in gesprek met de ambulante dienst van Auris om te zorgen dat de leerlingen die uitstromen en hun scholen passende ondersteuning krijgen.

Leeropbrengsten

Elke twee jaar doet Auris een onderzoek bij al haar scholen naar de leeropbrengsten. De leeropbrengsten worden in kaart gebracht door te kijken naar de scores die leerlingen halen voor technisch lezen (LDM), begrijpend lezen (LBL), spelling (LSP), rekenen-wiskunde (LRA) en woordenschat (PEA). De resultaten worden vergeleken met de resultaten van voorgaande jaren en het gemiddelde van Auris.

 

De open lijn laat het gemiddelde resultaat van alle Auris-scholen zien, de dichte lijn geeft de resultaten van 2018 weer. Auris is momenteel bezig met het herontwerpen van het leeropbrengsten onderzoek.

De leerresultaten van Auris De Taaltuin worden op schoolniveau verzameld. De gegevens leggen we naast de vastgestelde ambitie schoolstandaarden. Voor de groepen 1-2 gebruiken wij Mijn Kleutergroep om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen en voor de groepen 3 t/m 8 gebruiken wij Leerling in Beeld (Cito).

Door middel van een analyse per groep kunnen wij de resultaten bespreken. Naar aanleiding van de bespreking willen wij de volgende verbeteracties inzetten voor dit schooljaar:

Vanaf dit schooljaar worden na analyse de groepsresultaten besproken door de leerkracht en IB-er. Hierop worden acties uitgezet, die later in het jaar geëvalueerd worden. Er wordt ook ingezet op leren van elkaar via consultaties, observaties en (bouw)overleggen.

Kindbegrip

Ook toetsen we de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen van groep 1 t/m 8 met behulp van Kindbegrip. Dit is een vragenlijst die de leraar per kind invult. We onderzoeken of de kinderen prettig in de groep functioneren. Daarnaast onderzoeken we de relatie tussen de leraar en het kind en de kinderen onderling. Ook het gevoel van veiligheid dat kinderen binnen de school en groep ervaren wordt onderzocht. We bespreken de uitkomsten van Kindbegrip tweemaal per jaar met het kernteam en de orthopedagoog/intern begeleider (IB).

Interne Audit

Op 12 en 13 juni 2023 is de Auris De Taaltuin bezocht door een interne auditcommissie. De school biedt speciaal basisonderwijs aan in Alphen aan den Rijn. De commissie heeft gekeken naar de kwaliteit van het onderwijs op de school uitgaande van het Waarderingskader van de Inspectie (versie augustus 2022), specifiek de kwaliteitsgebieden Onderwijsproces, Veiligheid en schoolklimaat, Onderwijsresultaten en Sturen, kwaliteitszorg en ambitie. Ook heeft de commissie gekeken naar het Auris kwaliteitskader. De commissie beoordeelt de kwaliteit over de vier kwaliteitsgebieden voldoende.

Inspectie

De onderwijsinspectie doet eens in de vier jaar een uitgebreid onderzoek bij het bestuur en de scholen van Auris. Hiermee onderzoeken ze of alle leerlingen onderwijs krijgen van voldoende kwaliteit. En of scholen voldoen aan de wet- en regelgeving en of ze hun financiën op orde hebben. De onderwijsbesturen zijn hiervoor verantwoordelijk en daarom doet de inspectie een uitgebreid onderzoek bij ieder bestuur.

 

In 2019 is de Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep voor het laatst beoordeeld. De kwaliteit van het onderwijs is beoordeeld met een voldoende. Het laatste rapport is te vinden op  de website van de onderwijsinspectie (zoek op ‘Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep’). Op deze pagina zijn ook de specifieke resultaten per school te vinden.

 

Meer informatie over de onderzoeken van de inspectie is te vinden op de website van de onderwijsinspectie.

Professionalisering

De ontwikkeling van onze medewerkers staat niet stil. Ieder jaar volgen wij verschillende trainingen en organiseren we studiedagen. Daarnaast nemen onze medewerkers ook actief deel aan trainingen binnen de Auris academie en  externe cursussen en opleidingen.

Studiedagen kunnen diverse thema’s hebben. Vaak komen de onderwerpen voort vanuit de doelen die we aan onszelf hebben gesteld in het bierjarenschoolplan, zoals bijvoorbeeld oudercontacten of sociaal emotioneel leren.

Rondom de programma’s De Kanjertraining en IPC wordt regelmatig bijscholing of inscholing gegeven voor nieuwe medewerkers. Ook het lesgeven vanuit EDI, expliciete directe instructie wordt op vergelijkbare wijze onderhouden.  We streven er naar dat alle medewerkers geschoold zijn in Nederlands ondersteund met gebaren (NMG) en het werken met ‘Met Woorden in De Weer (MWIDW).

Alle beginnende medewerkers van onze school volgen de TOS-modules binnen de Aurisacademie en starten met een tweedaagse on-boaring die Auris breed georganiseerd wordt.