Kwaliteit

Kwaliteit

De kwaliteit van onze school wordt bepaald door verschillende aspecten. Al deze aspecten zijn even belangrijk en vormen samen onze kwaliteitszorg. Door op een onderdeel te klikken vind je meer informatie over waar we staan, wat onze ambities zijn en hoe we daar willen komen. Onze plannen en ambities komen ook terug in het school- en/of jaarplan. Deze vind je op de pagina onze school.

Cliëntervaringsonderzoek (CEO)

Om de tevredenheid van ouders, leerlingen, medewerkers (bv. leraren, onderwijsassistenten) en onze specialisten (bv. logopedisten, orthopedagogen) in kaart te brengen, wordt elke twee jaar het cliëntervaringsonderzoek (CEO) afgenomen. Alle medewerkers, specialisten, ouders en leerlingen ontvangen een digitale vragenlijst met vragen. De vragen gaan onder andere over: onderwijs, begeleiding, ontwikkelingsperspectief, communicatie, ouderbetrokkenheid en procedures. De antwoordschaal bestaat uit oneens (1), meer oneens dan eens (2), meer eens dan oneens (3) en eens (4). Hieronder zijn de resultaten van het CEO van 2021 te zien. De resultaten op het gebied van (sociale) veiligheid worden apart weergegeven onder ‘Veiligheid’.

Na afloop van het onderzoek organiseren wij een stakeholderreview. Dit is een gesprek waarbij de teamleider, medewerkers, specialisten en ouders de resultaten bespreken. Aan de hand van dit gesprek wordt bepaald waar de school staat, waar we willen staan en hoe we daar komen.

 

Positief opvallende punten uit het onderzoek zijn:

 • We zien naar voren komen dat de lesstof aansluit bij het niveau van de leerlingen en het onderwijs aansluit bij de belevingswereld van de kinderen.
 • Het onderwijs bereidt de kinderen goed voor op de toekomst.
 • Er zijn positieve opmerkingen over het ontwikkelingsperspectief. Het is in begrijpelijke taal opgesteld, wordt goed besproken met de ouders en geeft inzicht in de ontwikkeling van de leerlingen.
 • De procedures rondom uitstroom en de informatie die ouders krijgen over het uitstroomproces is duidelijk.
 • Ouders geven aan nuttige informatie te vinden in het ouderportaal.

 

Naar aanleiding van het onderzoek zijn de volgende actiepunten geformuleerd:

 • Speerpunt in het schoolplan/jaarplan is “sociaal-emotioneel leren en TOS”. De studiedag staat in dit teken, hierin zullen scholing en visie opgepakt worden.
 • Ouderbertrokkenheid is een speerpunt in het schoolplan / jaarplan. Studiedag met dit thema dit jaar.
 • Extra aandacht voor communicatie zoals ouderkalender op tijd klaar en mee en nieuwsbrieven voor ouders regelmatiger.
 • De leerlingenraad uitbreiden en goed laten draaien, welbevinden blijft een vast agendapunt.

Veiligheid

Wij willen graag dat iedereen zich veilig voelt op school. Daarom wordt jaarlijks de veiligheidsmonitor afgenomen. Dit is een vragenlijst waarmee het gevoel van veiligheid op de school in kaart wordt gebracht. Om het jaar wordt deze vragenlijst tegelijk afgenomen met het CEO, dan vullen ook ouders, medewerkers en specialisten de vragen in. Het andere jaar is de veiligheidsmonitor een losse vragenlijst enkel voor leerlingen.

 

Om rekening te houden met de mogelijkheden van al onze leerlingen zijn vier versies van de vragenlijst voor leerlingen beschikbaar:

 • een versie met de vragen en tekst;
 • een voorgelezen versie met tekst;
 • een versie met op elke pagina één vraag ondersteund door NmG;
 • een versie met op elke pagina één vraag met NGT.

 

De antwoordschaal bestaat uit oneens (1), meer oneens dan eens (2), meer eens dan oneens (3) en eens (4). De stellingen in de rubriek Sociale veiligheid 2 zijn negatief geformuleerd en hebben een omgekeerde antwoordschaal: nooit (1), soms (2), vaak (3) en altijd (4). Een lagere score op deze schaal geeft dus aan dat de leerlingen een hogere sociale veiligheid ervaren. Hieronder zijn de resultaten weergegeven voor de leerlingen, aangezien zij ieder jaar bevraagd worden.

* Let op, hier geldt een andere antwoordschaal

 

De leerlingen van de Taaltuin voelen zich veilig en hebben het naar hun zin op school. Zij geven aan dat er weinig gepest wordt en weten de juf of meester te vinden wanneer er wel iets speelt.

 

Sinds 2020 wordt de sociale veiligheid ook gemeten bij jonge leerlingen (groep 1 tot en met 4). Bij deze groep leerlingen gaat een onderwijsassistent individueel in gesprek met de leerlingen om zo samen een aangepaste versie van de vragenlijst in te vullen. Bij alle stellingen is gebruik gemaakt van een tweepuntsantwoordschaal, met een minimale score van 1 en een maximale score van 2. Een hoge waardering op de stellingen betekent een hoge mate van sociale veiligheid en welbevinden onder de leerlingen.

De jonge leerlingen van de Taaltuin voelen zich in hoge mate veilig op school.

Uitstroom en bestendiging

NB. De Taaltuin was voorheen de Weerklank locatie Alphen a/d Rijn. De gegevens van het schooljaar 2020-2021 van de Taaltuin worden vergeleken met de gegevens van de Weerklank locaties Alphen a/d Rijn & Leiden.

 

Wij houden bij naar welk niveau onze leerlingen uitstromen. Ook houden we bij of leerlingen uitstromen volgens de verwachte uitstroombestemming in het ontwikkelingsperspectief en of leerlingen twee jaar na het uitstromen nog steeds op dezelfde bestemming zitten (bestendiging). Deze gegevens worden jaarlijks door de Onderwijsinspectie uitgevraagd over het afgelopen schooljaar.

 

Jaarlijks stromen leerlingen uit ons onderwijs met name uit naar het regulier onderwijs, het speciaal onderwijs of het (speciaal) voortgezet onderwijs. Wanneer een leerling vóór het einde van groep 8 uitstroomt, spreken we van tussentijdse uitstroom. Het streven is om zo veel mogelijk leerlingen, wanneer zij daaraantoe zijn, tussentijds uit te laten stromen naar het regulier onderwijs (regulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs) in het kader van passend onderwijs. In sommige gevallen stroomt een leerling tussentijds uit naar een andere school voor speciaal onderwijs. Een leerling kan bijvoorbeeld vanwege een verhuizing naar een andere school moeten, of er wordt geconstateerd dat de leerling beter op zijn plek is op een school voor leerlingen met ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische problematiek.

 

Uitstroombestemmingen

In schooljaar 2021-2022 zijn in totaal 25 leerlingen uitgestroomd. Hiervan zijn 19 leerlingen tussentijds uitgestroomd. Van deze leerlingen is 63% uitgestroomd naar het regulier onderwijs (regulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs). Wat opvalt is dat een hoger deel naar het speciaal onderwijs is gegaan dan vorige jaren. Onze ambitie is dat 75% van de leerlingen die tussentijds uitstromen, uitstromen naar het regulier onderwijs. Deze ambitie is dit jaar niet behaald. Dit is te verklaren doordat een aantal leerlingen op onze school geplaatst zijn met twijfel tussen cluster 2 of een ander cluster. Of leerlingen die niet voldoende intellectuele capaciteiten hadden voor een overstap naar basisonderwijs. Dan was speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs de beste optie.

Naast de tussentijdse uitstroom, wordt ook de einduitstroom in kaart gebracht. In 2021-2022 zijn 6 leerlingen uitgestroomd vanuit groep 8. Net zoals voorgaande jaren, stroomt het grootste gedeelte van de leerlingen uit naar het vmbo bbl + kbl of hoger (67%). We streven er naar dat minstens 70% van de eindschoolverlaters verder gaan op vmbo niveau of hoger. Dat is dit jaar net niet behaald. Of dit streven gehaald wordt, hangt mede af van de tussentijdse uitstroom. Veelal verlaten leerlingen met een hoger uitstroom niveau de school eerder.

Uitstroombestemming volgens OPP

Wij houden bij of de uitstroombestemming overeenkomt met de verwachting in het ontwikkelingsperspectief van twee jaar geleden. In schooljaar 2021-2022 is 83% (5 leerlingen) van de einduitstroom-leerlingen uitgestroomd volgens het niveau uit het ontwikkelingsperspectief van twee jaar geleden. 1 leerling is boven niveau uitgestroomd. De ambitie is dat minstens 90% van de leerlingen uitstroomt volgens het perspectief. Dat is dit jaar niet behaald. Het kleine aantal zorgt voor een moeilijke verwerking in de statistiek. De laatste leerling is hoger uitgestroomd dan zijn OPP door een snelle groei in de laatste jaren, dus is in ieder geval een positieve uitschieter.

Bestendiging

Tot slot hebben we in kaart gebracht of de leerlingen die in schooljaar 2020-2021 zijn uitgestroomd, op 1 oktober 2022 nog steeds op dezelfde bestemming zitten als waarnaar zij zijn uitgestroomd. Van 91% van de leerlingen (20) weten we dat zij bestendigd zijn. Wij streven naar een bestendiging van 90%, dit streven is dit jaar opnieuw behaald.

Conclusies en actiepunten

 

 • Conclusies:

 

We zijn trots op de bestendiging. Die is alle jaren goed op niveau.

 

 • Actiepunten: 

 

Het valt op dat afgelopen jaar redelijk wat leerlingen uitgestroomd zijn naar speciaal onderwijs. Leerlingen die bij ons binnen komen worden redelijk snel naar een andere vorm van speciaal onderwijs verwezen. We willen samen met het aanmeldpunt kijken of we hier vroeg in het aanmeldproces kinderen kunnen “ondervangen” die behoefte hebben aan een andere vorm van speciaal onderwijs.

Leeropbrengsten

Elke twee jaar doet Auris een onderzoek bij al haar scholen naar de leeropbrengsten. De leeropbrengsten worden in kaart gebracht door te kijken naar de scores die leerlingen halen voor technisch lezen (LDM), begrijpend lezen (LBL), spelling (LSP), rekenen-wiskunde (LRA) en woordenschat (PEA). De resultaten worden vergeleken met de resultaten van voorgaande jaren en het gemiddelde van Auris.

 

De open lijn laat het gemiddelde resultaat van alle Auris-scholen zien, de dichte lijn geeft de resultaten van 2018 weer. Auris is momenteel bezig met het herontwerpen van het leeropbrengsten onderzoek.

Gekeken naar de resultaten van de Weerklank Alphen aan den Rijn, zijn veel stijgende lijnen te zien en hebben we veel bereikt. Op technisch lezen na zijn alle resultaten aanzienlijk vooruit gegaan. Spelling was een speerpunt naar aanleiding van het vorige onderzoek in 2016. Voor spelling is dan ook een nieuwe methode (Staal) ingezet en die lijkt vruchten af te werpen.

 

Begrijpend lezen was ook een speerpunt, aan begrijpend lezen is gewerkt door te oefenen met expliciete instructie. Een verbetering is te zien, maar we zijn er nog niet. Daarom wordt hier ook een nieuwe methode voor ingezet, namelijk Met Woorden in de Weer.

 

Rekenen-wiskunde blijven we op dezelfde manier aanpakken met een eenduidige strategie per som van de methode Reken Zeker.

 

Met de genoemde verbeteracties hopen we volgend jaar nog betere resultaten te laten zien, of minstens dit niveau vast te houden.

Kanjervragenlijst

We onderzoeken de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen met de vragenlijsten van de Kanjertraining. De resultaten van deze vragenlijsten worden per klas teruggekoppeld aan de leraar en worden met leerlingbesprekingen meegenomen.

Interne Audit

Minimaal elke vier jaar vindt een interne audit op de school plaats. Het auditteam komt dan langs op de school en onderzoekt of de school werkt volgens de goede procedures. De laatste interne audit heeft plaatsgevonden in 2018.

 

Het leren leren van de leerlingen staat centraal, deze betrokkenheid van de medewerkers loopt als een rode draad door de auditdag. Het team van Auris De Taaltuin Alphen aan den Rijn wil de leerlingen zo goed mogelijk laten ontwikkelen, en ze voorbereiding op het vervolgonderwijs. Veiligheid is een belangrijk aandachtsgebied, dit wordt bevestigd door de leerlingen, leraren en ouders.

 

De school is op alle onderdelen met een voldoende beoordeeld, met als uitblinker het schoolklimaat waarvoor een goed gegeven is.

Inspectie

De onderwijsinspectie doet eens in de vier jaar een uitgebreid onderzoek bij het bestuur en de scholen van Auris. Hiermee onderzoeken ze of alle leerlingen onderwijs krijgen van voldoende kwaliteit. En of scholen voldoen aan de wet- en regelgeving en of ze hun financiën op orde hebben. De onderwijsbesturen zijn hiervoor verantwoordelijk en daarom doet de inspectie een uitgebreid onderzoek bij ieder bestuur.

 

In 2019 is de Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep voor het laatst beoordeeld. De kwaliteit van het onderwijs is beoordeeld met een voldoende. Het laatste rapport is te vinden op  de website van de onderwijsinspectie (zoek op ‘Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep’). Op deze pagina zijn ook de specifieke resultaten per school te vinden.

 

Meer informatie over de onderzoeken van de inspectie is te vinden op de website van de onderwijsinspectie.

Professionalisering

De ontwikkeling van onze medewerkers staat niet stil. Intern organiseren wij verschillende trainingen. Daarnaast nemen onze medewerkers ook actief deel aan diverse externe cursussen en opleidingen. In het schooljaar 2021-2022 wordt het hele team verder in IPC (International Primary Curriculum) geschoold. Ook worden beginnende leraren geschoold met de interne TOS-modules. Daarnaast worden enkele teamleden verder geschoold in het werken met ‘Met Woorden in De Weer (MWIDW) en Nederlands ondersteund met gebaren (NMG).