Ouders

Ouders

Ouders zijn een belangrijke partner voor de school. Zij kennen hun kind goed en maken het mee in de thuissituatie. De leerkracht en de logopedist zien de leerling in de schoolse omgeving. Samenwerking tussen ouders en school draagt bij aan de ontwikkeling van de leerling. Wij streven een goed contact tussen ouders en school na. Gedurende het schooljaar staan er meerdere contactmomenten gepland. In de jaarkalender vindt u de data.

Groepsinformatie 1 t/m 8

Onze medewerkers van de groepen informeren ouders regelmatig. De leerkracht schrijft  berichten over de lesstof, thema’s of andere gebeurtenissen in de klas. Deze (digitale) informatie in de vorm van een mail of blog op ons communicatiesysteem Parro is gericht aan alle ouders van leerlingen in dezelfde groep.

Aan het begin van het jaar openen we het schooljaar op de eerste vrijdag feestelijk, u kunt dan kennismaken met de leerkracht en logopedist van de groep en andere ouders.

Informatie voor ouders van eind schoolverlaters (groep 7)

In mei/juni organiseren wij een informatieavond voor alle ouders van leerlingen in groep 7. Tijdens deze avond krijgt u informatie over de diverse vormen van het vervolgonderwijs.

Informatie-ochtenden voor ouders

Gedurende het schooljaar organiseren wij voor ouders van onze leerlingen informatiebijeenkomsten. De thema’s van deze bijeenkomsten variëren, bijvoorbeeld: wat is een taalontwikkelingsstoornis (TOS), Ervaar TOS Circuit, slechthorendheid, spel, sociale contacten van kinderen met een TOS en logopedische onderwerpen.

Kennismaking en intakegesprek

Indien er (mogelijk) sprake is van een onderwijsarrangement, bent u welkom voor een rondleiding in de school en vindt er een intakegesprek plaats met één van de teamleiders. Indien uw kind geplaatst is, vindt er binnen 6 weken een startgesprek plaats. Wij stellen dan samen met u het ontwikkelingsperspectief (OPP) van uw kind op. Bij dit gesprek zijn de leerkracht, intern begeleider en de logopedist aanwezig.

Voortgangsgesprekken

In september plannen we met u en uw kind een startgesprek. Gedurende het schooljaar hebben we met u nog een aantal voortgangsgesprekken. Hier bespreken de ontwikkeling met u en uw kind. Wij doen dit aan de hand van de leerdoelen en de toetsresultaten. Deze gegevens worden in het OPP verwerkt.  Einde schooljaar evalueren we het OPP met u. Wat heeft uw kind geleerd en waar heeft uw kind nog extra hulp bij nodig? Wij stellen, samen met u en uw kind, op grond van de evaluatie nieuwe leerdoelen op voor het nieuwe schooljaar.

 

Gedurende het schooljaar zijn de leerdoelen en ondersteuningbehoeften uit het OPP het uitgangspunt voor het handelen in de klas en de logopedische behandeling.

Ochtendopening

Op dinsdag- en donderdagochtend starten wij met alle klassen de dag met een opening in de aula. U kunt hier zonder afspraak bij aanwezig zijn.

Parro, ouderkalender, nieuwsbrief

Via Parro kunt u berichten lezen en sturen naar de leerkracht. Vanuit de klassen wordt er regelmatig een bericht geschreven. Zo blijft u op de hoogte van wat er gebeurt in de klas.

In Parro worden zo nu en dan ook schoolbrede activiteiten geplaatst en oproepen gedaan of intekenlijsten gezet bijvoorbeeld voor een gesprek.

Een paar keer per jaar verschijnt een papieren nieuwsbrief

Aan het begin van het schooljaar ontvangen ouders de ouderkalender. Hierin vindt u algemene informatie over school. In deze kalender staan ook belangrijke data in het schooljaar. Zoals bijvoorbeeld vakanties en vrije dagen.

Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschap binnen Auris is als volgt geregeld.

  • Er is één Medezeggenschapsraad (MR) voor alle scholen en ambulante diensten van Auris Onderwijs.
  • Er is een deelraad op regioniveau.
Meer informatie

Ouderraad

De ouderraad is een commissie die bestaat uit een groep ouders van leerlingen. De ouderraad is er voor ouders en school. Ze ondersteunt het schoolteam bij de organisatie van bijvoorbeeld feesten en ouderavonden, bevordert de contacten tussen de ouders en school en behartigt de belangen van ouders en leerlingen. De ouderraad overlegt ongeveer 5 keer per schooljaar, hier is altijd een medewerker van school bij aanwezig.

Vrijwillige ouderbijdrage

Informatie over de vrijwillige bijdrage vindt u in de papierenouderkalender

De vrijwillige ouderbijdrage is niet verplicht. Ook de bijdrage voor het schoolreisje/het schoolkamp valt onder de vrijwillige ouderbijdrage. Het niet betalen van deze bijdrage leidt niet tot uitsluiten van leerlingen van deelname
aan activiteiten. Voor de uitvoering van deze activiteiten is de school wel sterk afhankelijk van de inkomsten van de vrijwillige bijdrage.

FOSS

De ouderraad is lid van de FOSS. Dit is de Nederlandse Federatie van Ouders van Slechthorende kinderen en van kinderen met spraak-taalmoeilijkheden. De FOSS levert informatie op het gebied van ernstige spraak-taalmoeilijkheden en brengt ook ouders bij elkaar op een internetforum. Eenmaal per jaar organiseert de FOSS een informatiedag voor ouders. Op deze dag kunnen kinderen met spraak-taalmoeilijkheden leuke spelletjes doen.