Ouders

Ouders

Ouders zijn een belangrijke partner voor de school. Zij kennen hun kind goed en maken het mee in de thuissituatie. De leerkracht en de logopedist zien de leerling in de schoolse omgeving. Samenwerking tussen ouders en school draagt bij aan de ontwikkeling van de leerling. Wij streven een goed contact tussen ouders en school na. Gedurende het schooljaar staan er meerdere contactmomenten gepland. In de jaarkalender vindt u de data.

Groepsinformatie 1 t/m 8

Onze medewerkers van de groepen informeren ouders regelmatig. De leerkracht schrijft  berichten over de lesstof, thema’s of andere gebeurtenissen in de klas. Deze (digitale) informatie in de vorm van een mail of blog op ons communicatiesysteem Schoudercom is gericht aan alle ouders van leerlingen in dezelfde groep.

Aan het begin van het jaar openen we het schooljaar op de eerste vrijdag feestelijk, u kunt dan kennismaken met de leerkracht en logopedist van de groep en andere ouders.

Informatie voor ouders van eind schoolverlaters (groep 7)

In mei/juni organiseren wij een informatieavond voor alle ouders van leerlingen in groep 7. Tijdens deze avond krijgt u informatie over de diverse vormen van het vervolgonderwijs.

Informatie-ochtenden voor ouders

Gedurende het schooljaar organiseren wij voor ouders van onze leerlingen informatiebijeenkomsten. De thema’s van deze bijeenkomsten variëren, bijvoorbeeld: wat is een taalontwikkelingsstoornis (TOS), Ervaar TOS Circuit, slechthorendheid, spel, sociale contacten van kinderen met een TOS en logopedische onderwerpen.

Kennismaking en intake gesprek

Indien er (mogelijk) sprake is van een intensief arrangement, bent u welkom voor een rondleiding in de school en vindt er een intakegesprek plaats met één van de teamleiders. Indien uw kind geplaatst is, vindt er binnen 6 weken een startgesprek plaats. Wij stellen dan samen met u het ontwikkelingsperspectief (OPP) van uw kind op. Bij dit gesprek zijn de leerkracht, intern begeleider en de logopedist aanwezig.

Voortgangsgesprekken

In september plannen we met u en uw kind een startgesprek. Gedurende het schooljaar hebben we met u nog een aantal voortgangsgesprekken. Hier bespreken de ontwikkeling met u en uw kind. Wij doen dit aan de hand van de leerdoelen en de toetsresultaten. Deze gegevens worden in het OPP verwerkt.  Einde schooljaar evalueren we het OPP met u. Wat heeft uw kind geleerd en waar heeft uw kind nog extra hulp bij nodig? Wij stellen, samen met u en uw kind, op grond van de evaluatie nieuwe leerdoelen op voor het nieuwe schooljaar.

 

Gedurende het schooljaar zijn de leerdoelen en ondersteuningbehoeften uit het OPP het uitgangspunt voor het handelen in de klas en de logopedische behandeling.

Ochtendopening

Op maandag en woensdagochtend starten wij met alle klassen de dag met een opening in de aula. Op vrijdagmiddag sluiten we de week af met de kinderen. U kunt hier zonder afspraak bij aanwezig zijn.

Nieuwsbrief, Schoudercom, ouderkalender

Om de maand ontvangen ouders onze nieuwsbrief, de Echo. Hierin vindt u algemene informatie over school. Via ons SchouderCom kunt u berichten lezen en sturen naar de leerkracht. Dit gebeurt meestal in het digitale “heen-en weer-schriftje” in Schoudercom.

 

Aan het begin van het schooljaar ontvangen ouders de ouderkalender. In deze kalender staan belangrijke data in het schooljaar. Ook staan vrije dagen hierop vermeld. Op deze kalender vindt u ook algemene informatie over de school.

Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschap binnen Auris is als volgt geregeld.

  • Er is één Medezeggenschapsraad (MR) voor alle scholen en ambulante diensten van Auris Onderwijs.
  • Er is een deelraad op regioniveau.
Meer informatie

Ouderraad

De ouderraad is een commissie die bestaat uit een groep ouders van leerlingen. De ouderraad is er voor ouders en school. Ze ondersteunt het schoolteam bij de organisatie van bijvoorbeeld feesten en ouderavonden, bevordert de contacten tussen de ouders en school en behartigt de belangen van ouders en leerlingen. De ouderraad overlegt ongeveer 5 keer per schooljaar met de teamleiders. In deze vergaderingen wordt de ouderraad op de hoogte gesteld van ontwikkelingen binnen de school. Op haar beurt informeert zij de school over wensen en meningen die onder de ouders leven.

Vrijwillige ouderbijdrage

Voor groep 1 tot en met groep 7 is het bedrag vastgesteld op 65 euro. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

  • De algemene bijdrage is 40 euro dit bedrag wordt gebruikt voor leuke activiteiten voor de leerlingen, zoals cadeautjes voor Sinterklaas, het kerstfeest, materiaal voor podiumoptredens, excursies en nog veel meer.
  • De bijdrage voor het schoolreisje 25 euro.

Voor groep 8 is het bedrag vastgesteld op 140 euro. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

  • De algemene bijdrage is 40 euro dit bedrag wordt gebruikt voor leuke activiteiten voor de leerlingen, zoals cadeautjes voor Sinterklaas, het kerstfeest, materiaal voor podiumoptredens, excursies en nog veel meer.
  • De bijdrage voor het schoolkamp 100 euro.

De vrijwillige ouderbijdrage is niet verplicht. Ook de bijdrage voor het schoolreisje/het schoolkamp valt onder de vrijwillige ouderbijdrage. Het niet betalen van deze bijdrage leidt niet tot uitsluiten van leerlingen van deelname
aan activiteiten. Voor de uitvoering van deze activiteiten is de school wel sterk afhankelijk van de inkomsten van de vrijwillige bijdrage.

FOSS

De ouderraad is lid van de FOSS. Dit is de Nederlandse Federatie van Ouders van Slechthorende kinderen en van kinderen met spraak-taalmoeilijkheden. De FOSS levert informatie op het gebied van ernstige spraak-taalmoeilijkheden en brengt ook ouders bij elkaar op een internetforum. Eenmaal per jaar organiseert de FOSS een informatiedag voor ouders. Op deze dag kunnen kinderen met spraak-taalmoeilijkheden leuke spelletjes doen.