Leerstofaanbod

Leerstofaanbod

Klik op de witte balken om meer te lezen over ons leerstofaanbod.

Goddienstige vorming / geestelijke stromingen

Wij werken met de methode ‘Trefwoord’. Tijdens de ochtendopening op maandag besteden we aandacht aan een onderwerp uit deze methode.

Spelling en schrijven

Om het leerproces en ook het leren spellen te ondersteunen gebruiken wij de methode Staal. Hierdoor krijgen leerlingen inzicht in de verschillende soorten klanken. De spellingsregels hangen zichtbaar in de school en worden ondersteund met picto’s en gebaren. Ook de werkwoordspelling en de grammatica oefenen de leerlingen in deze methode.

 

In groep 1 en 2 gebruiken wij de methode ‘Schrijfatelier’. In groep 3 t/m 8 gebruiken wij de methode ‘Novoskript’. De lettervormen worden in groep 3 t/m 5 aangeleerd via het digitale programma van ‘Novoskript’.

Taalleesonderwijs

Voor ons taalonderwijs wordt bij de kleuters gebruik gemaakt van de suggesties die gegeven worden door “De kleuteruniversiteit”, daarnaast wordt gebruik gemaakt van de werkmappen “Fonetisch bewustzijn” en “Begrijpend luisteren”.

 

In groep 3 wordt voor het aanvankelijk lezen gebruik gemaakt van “Lijn 3”. Deze methode wordt ingezet tot halverwege groep 4. Daarna sluit “Estafette” daarop aan als methode voor voortgezet lezen. Deze methode wordt gebruikt tot en met groep 8. In de methode Estafette is zowel het technisch lezen als het begrijpend lezen ondergebracht.

 

Voor de taalontwikkeling en spelling wordt de methode “Staal” ingezet. De spellingleerlijn start halverwege groep 3 geïntegreerd in “Lijn 3” en de taalmethode wordt halverwege groep 4 ingezet.

 

Voor begrijpend lezen wordt naast de aanpak in Estafette de methode “Nieuwsbegrip” gebruikt vanaf groep 6. Hierbij worden actuele onderwerpen gekoppeld aan begrijpend lezen. De leerlingen krijgen voor Nieuwsbegrip elke week een huiswerkopdracht.

 

Er is door de hele school aanbod van woordenschat via de methodiek van “Met Woorden in de Weer”.

Rekenen en wiskunde

Voor rekenen en wiskunde wordt de methode “Reken Zeker” gebruikt. Deze methode wordt voor alle groepen aangevuld met de materialen van “Met Sprongen Vooruit”. In de kleutergroepen wordt, naast de suggesties van “De Kleuteruniversiteit”, ook gebruik gemaakt van “Met Sprongen Vooruit” en de werkmap “Gecijferd bewustzijn”.

Zintuiglijke oefeningen

Hierbij leren leerlingen hun zintuigen te ontwikkelen waardoor hun communicatieve vaardigheden en leermogelijkheden worden vergroot.

Wereldoriëntatie en natuuronderwijs

In alle groepen werken we volgens IPC. IPC is een basisschoolcurriculum voor de zaakvakken en onderwijsconcept in één.

 

Een IPC-unit is een overkoepelend thema waarin alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen. De vakken staan bij IPC niet op zichzelf, maar zijn met elkaar verbonden. Leerlingen leren verbanden zien tussen de vakken, nemen actiever deel aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken.

 

De units hebben een vaste structuur. Elke unit wordt op een inspirerende manier geopend. De opening is bedoeld om kinderen betrokken en enthousiast te maken. Dan volgt de ‘kennisoogst’. Welke kennis en vaardigheden zijn al aanwezig bij de kinderen? Er wordt onder meer gewerkt met mindmaps (visuele schema’s) die helpen kinderen in te zien wat ze al weten van een onderwerp.

 

Dan volgt een uitleg door de leraar met oog voor ‘the big picture’. Eenmaal klaar zijn de kinderen voldoende uitgerust om op onderzoek uit te gaan en hun bevindingen te verwerken. De leerkracht is de coach en in de buurt om waar nodig te helpen. Uiteindelijk sluiten we het thema af waarbij de leeropbrengst in een ochtendopening gevierd en afgesloten wordt.

 

Er worden in een schooljaar 5 units behandeld, deze units zijn door de groepen heen zo opgebouwd dat alle kerndoelen voor het basisonderwijs aan bod komen.

Engels

In groep 6, 7 en 8 maken de leerlingen kennis met het vak Engels via de methode ‘The team”.

Spel en beweging

Op onze school hechten we veel belang aan lichamelijke opvoeding, opvoeding is wat ons betreft een zaak van hoofd, hart en handen. Daarnaast vinden we het vak belangrijk vanuit het sociale aspect: leren bewegen doe je altijd samen.

 

De lessen bewegingsonderwijs worden door een vakleerkracht gegeven (ondersteund door stagiaires) in de gymzaal aan de Verdihof. In deze lessen worden verschillende motorische vaardigheden geoefend, denk aan balanceren, zwaaien, mikken en over de kop gaan. Ook wordt er tijdens de gymlessen aandacht besteed aan de sociale vaardigheden: hoe gaan leerlingen met elkaar om tijdens spelsituaties en wat doe je bij winst en verlies. Verder komt het zelf klaarzetten, reguleren en opruimen van activiteiten aan bod.

 

De kleuters maken hiernaast voor spel en beweging gebruik van de kleutergymzaal of het schoolplein.

 

Ieder jaar wordt er voor de hele school een sportdag georganiseerd waarbij allerlei spelletjes aan bod komen (de Koningsspelen).

 

Wij maken gebruik van een motorisch leerlingvolgsysteem om de motorische ontwikkeling van alle leerlingen goed in kaart te brengen en te volgen.

Expressieve vakken

Tijdens de ochtendopening vindt muzikale vorming plaats in de vorm van samen zingen. Daarnaast besteden wij ook in de groepen aandacht aan muziek met de methode ” 1,2,3 zing”. Een vakleerkracht muziek verzorgt iedere week een les muziek in alle groepen.

 

Verder vallen de expressieve vakken onder IPC. In de units is altijd ruimte voor creatieve verwerking van het thema.

Sociaal-emotionele ontwikkeling en sociale vaardigheidstraining

Wij werken met de methode ” Kanjertraining”. Leerlingen leren sociale vaardigheden en leren hun eigen emoties en gevoelens begrijpen. Alle leerkrachten zijn opgeleid om de ‘Kanjertraining’ te geven. Zij geven deze training in de groep. De training stimuleert sociaal vaardig gedrag. Het voorkomt of vermindert sociale problemen. Als de sociale competenties van leerlingen een extra impuls nodig hebben, raden wij sociale vaardigheidstraining aan, bijvoorbeeld via Auris Zorg. Soms worden ook groepstrainingen op school gegeven als daar behoefte aan is.

 

Naast de kanjertraining maakt ook de lessen relaties en seksualiteit deel uit van onze leerlijn.

Burgerschapsvorming

Voor de ontwikkeling van de sociale vaardigheden en burgerschap wordt de “Kanjertraining” als basis gebruikt. De manier waarop dit gebeurt is beschreven in het sociale veiligheidsbeleid. Ook IPC besteedt aandacht aan burgerschapsvorming.

Bevordering gezond gedrag

Gezondheid is meer dan ‘niet ziek’ zijn, het gaat er ook om dat je je goed en veilig voelt. Daarom stellen wij leerlingen in staat zelfstandig en bewust een gezonde, veilige leefwijze te volgen binnen onze school. Lichaamsverzorging, seksuele ontwikkeling, samenleven en leefruimte zijn daarbij belangrijke aandachtspunten.

 

Voor lessen over seksuele ontwikkeling gebruiken wij de methodiek ‘Relaties en seksualiteit’. In groep 7 en 8 gebruiken wij daarnaast ook de methode ‘Het liefdespaleis’.

Pedagogisch en didactisch

Het pedagogisch handelen kenmerkt zich door de woorden: veilig, respectvol, zelfstandig en eigenaarschap. Het didactisch handelen is te typeren met de kernwoorden: actief, (directe) instructie, samenwerken(d), veel oefenstof en doelgericht.