Leerlingenzorg en ontwikkelingsperspectief

Leerlingenzorg

Wij volgen de ontwikkeling van elke leerling op verschillende manieren. De leerkracht en logopedist volgen de ontwikkeling met behulp van observaties, gesprekjes met leerlingen en door middel van toetsen en tests. De orthopedagoog kan door observaties of onderzoek naar de capaciteiten van een leerling ook bijdragen aan een compleet beeld van de leerling.

Binnen de school hebben we een commissie van leerlingenzorg, daarin zitten de teamleiders, intern begeleiders en de orthopedagoog. Indien nodig kunnen we ook de schoolarts uitnodigen. Deze commissie komt minimaal elke 6 weken bij elkaar. De leerkrachten en logopedisten kunnen dan leerlingen waar zij zorgen over hebben inbrengen. We bespreken dit dan met de commissie van leerlingenzorg en de leerkracht en logopedist. Als uw kind besproken wordt stellen we u daar vooraf van op de hoogte en achteraf krijgt u een terugkoppeling van de gemaakte afspraken.

In het OntwikkelingsPerspectief Plan (OPP) wordt van elke leerling vastgelegd wat de belemmerende en bevorderende factoren in het leren zijn op alle gebieden, welke onderwijsbehoeften de leerling heeft en welke leerroute een kind volgt en welk uitstroomperspectief daar uiteindelijk bij past. Ook de individuele doelen waar we naast de basisaanpak in de klas aan werken, staan in het OPP. Deze informatie bij elkaar onderbouwt waarom een leerling een intensief arrangement cluster 2 nodig heeft. Ook geven we aan wat de verwachting voor de komende jaren is.

Dit OPP stellen we steeds weer bij aan de meest actuele informatie en op die momenten van bijstellen, bespreken we dat ook met de ouders.

Als een leerling zes weken bij ons op school zit, hebben we voor de eerste keer een gesprek met ouders over dit OPP. We bekijken de informatie die we opgenomen hebben uit het dossier van aanmelding en we bespreken wat we in de eerste zes weken op school gezien hebben en de doelen die op basis van die eerste informatie in het OPP opgenomen zijn. Wij vragen uw handtekening om aan te geven dat u het eens bent met de doelen waaraan we gaan werken en de manier waarop we dat gaan doen.

Eind januari en februari zijn de leerlingbespreking-dagen. Op de dag dat de groep van uw kind aan de beurt is, bespreken we met een multidisciplinair team alle leerlingen van de groep. U wordt daarvoor als ouders uitgenodigd. Dit is het moment waarop we samen kritisch kijken naar het intensieve arrangement wat uw kind heeft. We stellen ons de vraag of de problemen in de taal nog steeds het hoofdprobleem zijn, de scores op de taaltesten nog steeds binnen de normen van ons onderwijs vallen en of de Taaltuin nog de meest geschikte school is voor uw kind. WE bekijken ook of het gestelde uitstroomperspectief nog passend is. We willen daarbij graag dat u meedenkt met ons. Op basis van deze gesprekken en toetsresultaten stellen de leerkracht en logopedist het OPP bij en de bijgewerkte versie krijgt u toegestuurd.

In juni lopen de leerkrachten, logopedist en andere specialisten in de school het OPP heel kritisch door op punten die verouderd zijn en stellen ook weer nieuwe doelen op voor het komend schooljaar. We kijken ook kritisch of het uitstroomperspectief en de leerroutes nog passend zijn. Het OPP wordt helemaal vernieuwd en opgefrist en besproken in een interne, multidisciplinaire groepsbespreking. Dit vernieuwde OPP voor het komende schooljaar wordt met u besproken in juni en dan vragen wij een handtekening van u, waarmee u laat zien dat u instemt met de doelen en de manier waarop we daaraan gaan werken.

Naast de besprekingen hebben wij binnen de school veel informeel contact over de leerling. Degenen die werken met een leerling, houden elkaar op de hoogte. Samen proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten bij de ontwikkelings- en hulpvragen van de leerling. De samenwerking tussen de logopedist en de klas is intensief.

Leerlingvolgsysteem en ontwikkelingsperspectief

Alle leerlingen krijgen onderwijs in een groep. Binnen de groep bepalen we per leerling welke leerroute ze volgen op de verschillende vakken, welke leerroute dat voor uw kind is, staat beschreven in het OPP. De doelen en aanpak die bij deze leerroutes horen, staan beschreven in de leerroutekaarten. Als uw kind aanvullend op deze leerroutekaarten een andere aanpak nodig heeft, dan staat dit in de plannen bij het OPP beschreven in individuele doelen.

In het OntwikkelingsPerspectief Plan (OPP) wordt van elke leerling vastgelegd wat de belemmerende en bevorderende factoren in het leren zijn op alle gebieden, welke onderwijsbehoeften de leerling heeft en welke leerroute een kind volgt en welk uitstroomperspectief daar uiteindelijk bij past. Ook de individuele doelen waar we naast de basisaanpak in de klas aan werken, staan in het OPP. Deze informatie bij elkaar onderbouwt waarom een leerling een intensief arrangement cluster 2 nodig heeft. Ook geven we aan wat de verwachting voor de komende jaren is.

Dit OPP stellen we steeds weer bij aan de meest actuele informatie en op die momenten van bijstellen, bespreken we dat ook met de ouders.

We toetsen de vorderingen twee keer per jaar methode-onafhankelijk met behulp van het cito-leerlingvolgsysteem (cito lovs). We kijken hierbij naar de vooruitgang van technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen en spelling. Wij toetsen op maat, wat inhoudt dat we kijken naar de leerroute, het vorige resultaat en de verwachte groei van de leerling en dat we op basis van die gegevens de meest geschikte toets kiezen. Wij kunnen deze toetsresultaten vergelijken met die uit het reguliere basisonderwijs. Wij geven de toetsresultaten weer door middel van een functioneringsniveau. Dit niveau geeft weer op welk niveau, vergeleken met de gemiddelde basisschoolleerling, een kind functioneert.

Aan het einde van een schooljaar dragen de leerkracht en logopedist informatie over aan de collega’s die het jaar daarop uw kind gaan begeleiden.

Zorgcoördinatie

Een belangrijk aspect van de zorg en begeleiding is het overzicht en de coördinatie hiervan. Welke onderwerpen hebben extra aandacht nodig in specifieke leerjaren? Welke leerlingen kunnen het groepsaanbod onvoldoende aan? Welke leerlingen kunnen juist iets extra’s aan voor bepaalde vakken? De intern begeleider voert deze leerling- en groepsoverstijgende taken uit.

Wilt u meer weten over ons leerstofaanbod en welke methodes wij hierbij gebruiken? Klik dan op Leerstofaanbod in het menu op de pagina werkwijze.